Noia, lugar de encantos
ABC Widgets

seccións

última actualización: 9-06-2015

Contratos formalizados


Anuncio de formalización do contrato de obras: Mellora do entorno da Igrexa de San Pedro de Boa. Empedrado e pavimentos

Anuncio de formalización do contrato de obras: Diversas obras de acondicionamento do campo de fútbol de Noia

Anuncio de formalización do contrato de obras: Chic & Cheap - Vivendas sociais de Barro

Anuncio de formalización do contrato de obras: "Adecuación da fonte de Cadarso e o seu contorno, incluídas no DTC anualidade 2014."

Anuncio de formalización do contrato de obras: "Abastecemento de auga ás fontes municipais da Rasa, Angustias e outras, incluídas no POS complementario 2014"

Anuncio de formalización do contrato de obras: "Melloras no parque infantil de Labarta"

Contrato da obra "As Porta do Mar. Axuda-Condesa"

Actuacións previas. Memoria Técnica para o movemento de terras

Contrato de servizos "Organización da XIV Feira Medieval do Concello de Noia a realizar os dias 15, 16 e 17 de xullo de 2011"

Contrato da obra "Saneamento e abastecemento de auga no Pereiro de Arriba"

Contrato da obra "Pavimentación e ampliación de pistas en Mosteriro e Alvariza"

Contrato da obra "Rede separativa de saneamento entre a rúa Galicia e as rúas Ferrador e Besteiros"

Contrato da obra "Recuperación, rehabilitación e substitución do enlousado na rúa Suárez Oviedo"

Contrato da obra "Proxecto de derruba parcial, limpeza, saneamento e consolidación das fábricas tradicionais"

Contratacións programadas

Non hai ninguna contratación de este tipo publicada.

 

Contratos en período de licitación


Procedemento para a licitación de postos da Feira Medieval 2015

Contrato de obra do "Proxecto de Pavimentación da Alameda de Noia "

Contrato de obra "As portas do mar. Mazacanabos-Axuda"

Contrato de obra "Rexeneración urbana do Malecón de Gasset: Pero Sardiña. A porta de S. Martiño"


Contrato de obra Pavimentación da Alameda de Noia

Licitación por procedemento aberto para a adxudicación de subministración, consonte ós pregos de prescricións técnicas, de forxado de lousa alveolar, vigas, pilares e vainas de cimentación prefabricados de formigón autocompactable para a obra "Reformulación dun ámbito público. Intervención na rúa Xuíz Falcone. Dobre espazo-dobre rúa".

Contrato de obra "Aparcadorio en zona portuaria"

Contrato de obra As Portas do Mar - Axuda - Condesa.

Contrato de obra Reforma da Rúa Xan de Estivadas.

Procedemento para o contrato de "Instalación de caldeiras de biomasa no edificio de piscina municipal e en edificio usos múltiples".

Procedemento para a licitación de postos da Feira Medieval 2014

Anuncio de licitación por procedemento aberto para a adxudicación da subministración da Instalación de Placas Solares Térmicas na Piscina Municipal

Apertura da rúa Pintor Xenaro Carrero cara a Barro

Polígono Irmáns Labarta. Urbanización exterior e apertura da rúa Pintor Xenaro Carrero

Conexión do saneamento de Boa e Taramancos á rede xeral de saneamento municipal (Noia)

Contrato de "Campo de Fútbol de herba artificial"

Contrato de servizos para a organización da XII Feira Medieval de Noia

 

Contratos adxudicadosAnuncio de adxudicación do contrato de obras "Mellora seguridade viaria beiravías marxe esquerda Ac550 Cee-Ribeira PK 73+700 a 74+360- Catro Camiños - Obre, Concello de Noia.

Anuncio de adxudicación do contrato de obras: Mellora do entorno da Igrexa de San Pedro de Boa. Empedrado e pavimentos.

Anuncio de adxudicación do contrato de obras: Diversas obras de acondicionamento do campo de fútbol.

Anuncio de adxudicación do contrato de obras "Chic & Cheap - Vivendas sociais de Barro".

Anuncio de adxudicación do contrato de obras: "Adecuación da fonte de Cadarso e o seu entorno, incluído no DTC anualidade 2014"

Anuncio de adxudicación do contrato de obras "Abastecemento de auga ás fontes municipais da Rasa, Angustias e outras, incluídas no POS complementario 2014".

Anuncio de adxudicación do contrato de obras "Melloras no parque infantil de Labarta".

Resolución de desistimento da obra "Peche do polideportivo do CEIP Alexandre Rodríguez Cadarso".

Resolución de adxudicación do contrato "Reforma da rúa Xan de Estivadas".

Resolución de adxudicación e resolución de corrección de erros "Obras accesorias do edificio da Piscina Municipal".

Anuncio de adxudicación do contrato de "Instalación de caldeiras de biomasa no edificio de piscina municipal e en edificio usos múltiples".

Contrato da obra "Mellora de beirarrúas no barrio de Labarta"


Anuncio de adxudicación do contrato "Adecuación da praza de Sosfreixos"

Anuncio de adxudicación do contrato privado para o espectáculo público "Loquillo"

Actuacións previas. Memoria Técnica para o movemento de terras

Anuncio de adxudicación da Instalación de Placas Solares Térmicas na Piscina Municipal

Contrato Feira Medieval 2014

Contrato "Polígono Irmáns Labarta – Urbanización Exterior e Apertura Da Rúa Pintor Xenaro Carrero"

Contrato "Apertura da rúa Pintor Xenaro Carrero cara a estrada de Barro"

Contrato de subministración "Noia, un compromiso coa sustentabilidade"

Contrato "Feria Medieval"

Contrato "Remocicar 2ª fase. Acondicionamento das áreas de venda de produtos locais na feira de Noia"

Contrato "Reintegración urbana do Patrimonio Cultural da Chainza. Fase 1".

Contrato "Proxecto, remocicar, modernización do mercado tradicional de produtos tradicionais"

Contrato administrativo de compra-venta para adquisición directa dun inmoble, sito no lugar da Ponte de San Francisco, para destinalo a centro cultural.

Contrato de "Subministración dunha miniescavadora para o departamento de obras e servizos"

Contrato da obra "Recuperación, rehabilitación e substitución do ensousado na rúa Suárez Oviedo"

Contrato da obra "Proxecto de derruba parcial, limpeza, saneamento e consolidación das fábricas tradicionais"

Contrato de "Promoción e pontenciación do uso da bicicleta como medio de transporte urbano e interurbano"

Contrato de "Mellora do alumeado do campo de fútbol de Noia"

Contrato de "Arranxo de 3 parques infantís do Concello de Noia, Campo de Fútbol, Alameda e Paseo Marítimo"

Contrato de "Cardio Tour 2010"

Contrato de subministración dunha varredora-aspiradora para o servizo de limpeza viaria

Contrato de subministro dunha aplicación informática para a xestión tributaria e recadación

Construcción de centro cultural en Ponte de San Francisco

Reconstrución de centro cultural en Pontenafonso

Semaforización das rúas Malecón de Cadarso e Rosalía de Castro

Contrato de execución das obras "Instalación de novo pavimento nas pistas deportivas no Pavillón Alonso Rodríguez

Mellora da eficiencia enerxética no Casco Histórico de Noia

Contrato de execución da obra "Mellora do fito patrimonial Virxe das Neves"

Contrato de subministración dunha aplicación informática para a policía local

Melloras na estación de tratamento de auga potable municipal de Noia

Adecuación do entorno da Cova da Moura

Contrato da obra "Acondicionamento do Polígono Industrial de Augalevada"

Contrato de execución da obra "Beirarrúas a Balbargos, 2ª fase"

Contrato de execución da obra de "Instalación dun ascensor e facer aseo adaptado no edificio do Curro"

Contrato de subministración dunha varredora-aspiradora para o servizo de limpeza viaria

Contrato de subministración dun sistema de iluminación na sala de exposicións do Teatro Coliseo Noela

Contrato de execución das obras de "Reforma do treito 2 da rúa Galicia"


Contrato de execución da obra "Reforma das rúas Porta da Vila e Escultor Ferreiro"

Contrato de execución da obra "Reestructuración de edificación de B+2P para edificio administrativo"

Contrato de execución da obra "Reforma de edificio de servizos"

Contrato de execución da obra "Construcción de pantaláns na Barquiña"

Contrato de execución da obra "Rehabilitación de edificación como Centro Cívico"

Contrato de execución da obra "Instalación de decantador lamelar e espesador de lodos na ETAP de Noia"

Contrato de execución da obra "Acondicionamento da fonte ferruxinosa e do acceso á mesma"

Contrato de execución da obra "Remate do acondicionamento do baixo da Corredoira para actividades musicais"

Contrato de execución da obra "Acondicionamento do camiño de Pereiro a Balbargos".

Contrato de subministración dunha carpa móbil para actividades relacionadas co comercio local.

Contrato de servizos de elaboración do Plan Xeral de Ordenación Municipal do Concello de Noia.

Contrato de subministración dun sistema de limpeza e desinfección automática para a praza de abastos.

Contrato de execución da obra "Reintegración urbana do patrimonio cultural da Ribeira do Traba (Noia). Acondicionamento, recuperación de accesos, lavadoiro e entorno dos Muiños de Pedrachán.

Contrato de execución da obra "Beirarrúas a Balbalgos, 1ª fase":

 • Anuncio de licitación (publicado o 9 de outubro de 2008 ás 20:20h)
 • Prego de cláusulas administrativas particulares: pode consultarse no Boletín Oficial da Provincia da Coruña número 98, do 29 de abril de 2008, baixo a denominación "Prego-tipo de cláusulas administrativas particulares que haberán de rexer para a contratación mediante procedimento negociado das obras comprendidas nos plans provinciais" excepto o ANEXO I ó que se accede desde aquí. (publicado o 9 de outubro de 2008 ás 20:20h)
 • Prego de prescricións ténicas ou proxecto: pode atoparse na copistería Copynoia, Rúa de Galicia, 54, baixo, Noia. (publicado o 9 de outubro de 2008 ás 20:20h)
 • Anuncio de adxudicación provisoria (publicado o 30 de outubro ás 18:00h)
 • Anuncio de adxudicación definitiva (publicado o 3 de decembro de 2008 ás 13:20h)

Contrato de execución da obra "Saneamento en Eiroa"

 • Anuncio de licitación (publicado o 9 de outubro de 2008 ás 20:20h) - Corrección de erros do anuncio de licitación (publicado o 14 de outubro de 2008 ás 15:05)
 • Prego de cláusulas administrativas particulares: pode consultarse no Boletín Oficial da Provincia da Coruña número 98, do 29 de abril de 2008, baixo a denominación "Prego-tipo de cláusulas administrativas particulares que haberán de rexer para a contratación mediante procedimento negociado das obras comprendidas nos plans provinciais" excepto o ANEXO I ó que se accede desde aquí. (publicado o 9 de outubro de 2008 ás 20:20h) - Corrección de erros do ANEXO I (publicado o 15 de outubro de 2008 ás 10:08)
 • Prego de prescricións ténicas ou proxecto: pode atoparse na copistería Copynoia, Rúa de Galicia, 54, baixo, Noia. (publicado o 9 de outubro de 2008 ás 20:20h)
 • Anuncio de adxudicación provisoria (publicado 0 30 de outubro ás 18:00h)
 • Anuncio de adxudicación definitiva (publicado o 3 de decembro de 2008 ás 13:20h)

Contrato de execución da obra "Beirarrúas e saneamento na Horta da Zapateira (1ª fase).

 • Anuncio de licitación (publicado o 8 de outubro de 2008 ás 16:40h)
 • Prego de cláusulas administrativas particulares: pode consultarse no Boletín Oficial da Provincia da Coruña número 98, do 29 de abril de 2008, baixo a denominación "Prego-tipo de cláusulas administrativas particulares que haberán de rexer para a contratación mediante procedimento negociado das obras comprendidas nos plans provinciais" excepto o ANEXO I ó que se accede dende aquí (publicado o 8 de outubro de 2008 ás 16:40h)
 • Prego de preescricións técnicas ou proxecto: pode atoparse na Copistería Copynoia, Rúa de Galicia, 54, baixo, Noia. (publicado o 8 de outubro de 2008 ás 16:40h)
 • Anuncio de adxudicación provisoria (publicado o 30 de outubro de 2008
  ás 18:00h
  )
 • Anuncio de adxudicación definitiva (publicado o 3 de decembro de 2008 ás 13:20h)

Contrato de servizos para a organización da XI feira medieval.

Contratación das obras de "Acondicionamento do baixo da corredoira para actividades musicais", mediante procedemento negociado sen publicidade.

 

Procedimentos de contratación anulados

Resolución de desistimento da obra "Peche do polideportivo do CEIP Alexandre Rodríguez Cadarso".

Contrato de execución da obra "Reforma das rúas Porta da Vila e Escultor Ferreiro"