Plan Xeral de Ordenación Municipal

Documento de Aprobación Inicial< Voltar á páxina anterior


MEMORIAS

TOMO I. ESTUDO DO MEDIO RURAL E DO MODELO DE ASENTAMENTO

TOMO II. MEMORIA XUSTIFICATIVA

TOMO III. NORMATIVA URBANÍSTICA. ANEXOS Á NORMATIVA URBANÍSTICA

TOMO IV. ESTRATEXIA DE ACTUACIÓN. ESTUDO ECONÓMICO. INFORME DE SOSTIBILIDADE ECONÓMICA

TOMO V. CATÁLOGO DE PATRIMONIO

TOMO VI. INFORME DE SOSTIBILIDADE AMBIENTAL

PLANOS DE INFORMACIÓN

INFORMACIÓN DO MEDIO FÍSICO

E-01 Encadre territorial, Escala 1:50.000
IM-01 Fotografía aérea do ano 2.004, Escala 1:25.000
IM-02 Distribución parroquial, Escala 1:20.000
IM-03 Demográfico, Escala 1:25.000
IM-04 Hipsográfico, Escala 1:25.000
IM-05 Clinométrico, Escala 1:25.000
IM-06 Orientación de ladeiras, Escala 1:25.000
IM-07 Hidrolóxico, Escala 1:25.000
IM-08 Litolóxico, Escala 1:25.000
IM-09 Cobertura e usos do solo, Escala 1:25.000
IM-10 Estrutura da propiedade, Escala 1:25.000
IM-11 Rede viaria, Escala 1:25.000
IM-12 Infraestrutura e redes de servizo, Escala 1:25.000
IM-13 Infraestruturas turísticas e elementos asociados, Escala 1:25.000
IM-14 Patrimonio, Escala 1:25.000
IM-15 Valores, potencialidades e fortalezas, Escala 1:15.000
IM-16 Fraxilidade ambiental e riscos naturais, Escala 1:15.000
IM-17 Planeamento vixente e dos concellos limítrofes, Escala 1:25.000
IM-18 Plan de ordenación do litoral (modelo de xestión), Escala 1:25.000

ESTUDO DO MODELO DE ASENTAMENTO

ARGALO (SANTA MARÍA)
BARRO (SANTA CRISTINA)
BOA (SAN PEDRO)
NOIA (SAN MARTIÑO)
OBRE (SANTA MARIÑA)
ROO (SANTA MARÍA)

INFORMACIÓN URBANA

IU-01a Fotografía aérea do ano 1956, Escala 1:3.000
IU-01b Fotografía aérea do ano 1974, Escala 1:3.000
IU-01c Fotografía aérea do ano 2004, Escala 1:3.000
IU-02   Estrutura da propiedade, Escala 1:3.000
IU-03   Planeamento vixente, Escala 1:3.000
IU-04   Estrutura viaria, Escala 1:3.000
IU-05   Transporte e mobilidade, Escala 1:3.000
IU-06   Rede de abastecemento, Escala 1:3.000
IU-07   Rede de saneamento, Escala 1:3.000
IU-08   Rede de eléctrica, Escala 1:3.000
IU-09   Rede de alumeado público, Escala 1:3.000
IU-10   Rede de gas, Escala 1:3.000
IU-11   Rede de telecomunicacións, Escala 1:3.000
IU-12   Usos edificatorios e dotacións, Escala 1:3.000
IU-13   Tipoloxías, Escala 1:3.000
IU-14   Ocupación da parcela, Escala 1:3.000
IU-15   Alturas das edificacións, Escala 1:3.000
IU-16   Densidades, Escala 1:3.000
IU-17   Distritos, Escala 1:3.000

 

PLANOS DE ORDENACIÓN

PLANOS DO INFORME DE SOSTIBILIDADE AMBIENTAL

AO-01 Alternativa 01, Escala 1:15.000
AO-02 Alternativa 02, Escala 1:15.000

ESTRUTURA XERAL E ORGÁNICA DO TERRITORIO

POL Clasificación do solo vs áreas do P.O.L., Escala 1:10.000
EX Estrutura xeral e orgánica do territorio, Escala 1:5.000 (8 planos)

ZONIFICACIÓN ACÚSTICA

ZA Zonificación acústica

ORDENACIÓN DETALLADA

OD-Z    Zonificación, Escala 1:2.000 (22 planos)
OD-X    Xestión do solo, Escala 1:4.000 (17 planos)
OD-CR  Cotas e rasantes, Escala 1:4.000 (22 planos)
OD-SV  Seccións viarias tipo, Escala 1:800 (3 planos)
OD-RA  Rede de abastecemento de auga, Escala 1:4.000 (15 planos)
OD-RS  Rede de saneamento, Escala 1:4.000 (16 planos)
OD-RE  Rede de electricidade, Escala 1:4.000 (20 planos)
OD-RG  Rede de gas, Escala 1:4.000 (3 planos)
OD-RT  Rede de telecomunicacións, Escala 1:4.000 (5 planos)Concello de NoiaConcello de Noia
Rosalía de Castro, 2 - 15200 Noia (A Coruña)
Tel.: 981 842 100 - Fax 981 821 741