Concello de Noia
DIRECTORIO
Dende aquí pode accceder os datos de contacto e localización dos servizos do Concello de Noia, tanto municipais como non municipais.

Directorio

Ir ó directorio >
FACENDA
Para levar a cabo os trámites que supoñan pagamento de taxas, cobro de impostos e demais actividades de transacción económica co concello deberá vostede acudir á:

Casa do Concello
Rúa Rosalía de Castro, 2
15200 – Noia, A Coruña
Teléfono: 981842100
Fax: 981821741

Unha vez alí deberá dirixirse ao departamento de Economía ou á oficina de Promoción económica, segundo os asuntos que teña que resolver.

En vindeiras datas poñerase en funcionamento un portelo electrónico ou oficina virtual para realizar diversos pagamentos a través de administración electrónica, onde co seu DNI electrónico e unha conta bancaria poderá realizar varios depósitos de taxas dende o seu propio ordenador.

Na sección de Trámites atopará os impresos para facer efectivas a maioría das ordenanzas fiscais do Concello de Noia.
NOS (Noia, Obras e Servizos)
NOS é o departamento municipal encargado de obras e servizos. Creado o 1 de maio de 2008, está composto por unha plantilla de 30 traballadores froito da absorción dos traballadores da antiga concesionaria privada que levaba os servizos de auga, saneamento, limpeza viaria, limpeza de edificios, e xardíns.

Nestes intres, o Concello xestiona diretamente os servizos de Medio Ambiente, Xardíns e Parques Infantís; Auga e Saneamento; Limpeza viaria; Brigadas de obras; Cemiterio e Limpeza de edificios.

Supervisa os concesións da recollida e tratamento de lixo, así como o mantemento de alumeado.

Se quere saber máis sobre NOS, os seus servizos e xeito de contacto, descargue o documento adxunto.
NOVAS DE NOIA

Pode estar informado de forma periódica dende NOVAS DE NOIA:

http://novasdenoia.wordpress.comEnlaces a prensa comarcal onde adoita saír a actualidade noiesa:

http://www.lavozdegalicia.es/barbanza/
http://www.elcorreogallego.es/comarcas/
http://www.certo.es

PERFIL DO CONTRATANTE

Dende aquí pode obter e descargar todos os documentos de contratos do Concello de Noia. Os contratos formalizados, contratacións programadas, contratos en períodos de licitación, contratos adxudicados e procedimentos de contratación anulados.

http://www.noia.es/perfil/index.html

Perfil do Contratante
TRÁMITES
Dende aquí pode descargar documentos PDF con solicitudes para a administración local, ordenanzas e demais impresos oficiais.

Impresos Oficiais

Descargar Solicitude Estándar
Descargar Solicitude de Uso do Coliseo Noela
Descargar Solicitude pavillóns polideportivos
Descargar Solicitude de Exención IVTM Minusvalía
Descargar Solicitude de Bonificación en Impostos e Taxas Municipais
Descargar Impreso para declarar Plusvalías
Descargar Solicitude de Subvencións e Axudas Xenéricas
Descargar Xustificación de Subvencións Concedidas Xenéricas
URBANISMO
O alcalde desenvolve as funcións deste departamento do Concello de Noia e ocúpase das seguintes áreas:

1 Área do Plan Especial de Protección e Reforma Interior do Casco Histórico de Noia, o que comprende:


a) Desenvolvemento de políticas de rehabilitación en espacios tanto públicos como privados.
b) Dirección da Oficina de Rehabilitación do casco histórico.
c) Xestión, impulso, regulación e concesión de subvencións nese ámbito.
d) Desenvolvemento do PEPRICH, das súas unidades de actuación e intervencións puntuais, así como propostas de revisión e modificación do mesmo.
e) Concesión, denegación, cambios de titularidade, prórrogas e demais incidencias de licencias urbanísticas de obras menores e licencias de actividades inocuas que se sitúen nese ámbito.
f) Expedientes de disciplina urbanística e de reposición da legalidade urbanística que se sitúen no casco histórico.
g) Expedientes sancionadores e de reposición da legalidade infrinxida en materia de actividades, establecementos abertos ó público e de espectáculos públicos, que se sitúen no casco histórico, incluídos os motivados por incumprimentos de horarios e da normativa de ruídos.

2 Área de Urbanismo, Vivenda e Solo, a que lle atribúe funcións para:    

a) Desenvolvemento de solo industrial.
b) Promoción e construcción de vivenda pública.
c) Xestión do patrimonio municipal do solo.
d) Elaboración e impulso do Plan Xeral de Ordenación Municipal e do Plan especial do medio rural.
e) Concesión, denegación, cambios de titularidade, prórrogas e demais incidencias de
licencias urbanísticas de obras menores e licencias de actividades inocuas, con
exclusión das que se sitúen no casco histórico.
f) Expedientes de disciplina urbanística e de reposición da legalidade urbanística con exclusión das que se sitúen no casco histórico.
g) Expedientes sancionadores e de reposición da legalidade infrinxida en materia de actividades, establecementos abertos ó público e espectáculos públicos, incluídos os motivados por incumprimentos de horarios e da normativa de ruídos, con exclusión dos que se sitúen no casco histórico.
h) Aprobación dos proxectos, contratación e control de toda obra pública agás as que se realicen por administración. Para contactar co alcalde: rafaelgarciaguerrero@gmail.com

A Oficina de Rehabilitación do Casco Histórico está en:

Edificio do Curro
Rúa do Curro, 4
15200 – Noia – A Coruña
Teléfonos: 981828011 – Fax: 981828104
PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL
Se quere consultar toda a información urbanística actual referida a Noia, dende o Planeamento Xeral ata os Plans Especiais, en cada unha das áreas deste concello, debe acudir á páxina da Xunta de Galicia http://www.planeamentourbanistico.xunta.es e seleccionar este concello.

Ordenanzas fiscais relacionadas con esta área:

IBI
Taxa pola licencia de apertura
Ocupación subchan, voo
Imposto de construccións, instalacións e obras
Incremento do valor dos terreos de natureza urbán
Imposto sobre bens inmobles
Instalación de quioscos
Taxa ocupación de vía pública con materiais

Concello de NoiaConcello de Noia
Rosalía de Castro, 2 - 15200 Noia (A Coruña)
Tel.: 981 842 100 - Fax 981 821 741